องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

“ฌ่ายไน่” แบรนด์ชุมชน บนโลกออนไลน์

“ฌ่ายไน่” แบรนด์ชุมชน บนโลกออนไลน์

 “ฌ่ายไน่” เป็นแบรนด์ของสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบรนด์ “ฌ่ายไน่” ใช้การออกแบบที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเล่าเรื่อง แบรนด์ผ่านรูปชายหญิงที่แต่งกายด้วยชุดชนเผ่ากะเหรี่ยงที่มีเอกลักษณ์ สะพายตะกร้าที่ทำจากวัสดุท้องถิ่น เช่น ไผ่ หวาย นำมาสานเป็นตะกร้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชนเผ่าใช้สำหรับเก็บผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำว่า “ฌ่ายไน่” เป็นภาษาท้องถิ่นของกระเหรี่ยงโปว์ โดยคำว่า “ฌ่าย” แปลว่า สะพาย และ “ไน่” แปลว่า ตะกร้า 

การนำแบรนด์ “ฌ่ายไน่” มาอยู่บนโลกออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและทดสอบการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ห่างไกล การเดินทางลำบาก ผลการทดสอบพบว่า พื้นที่ห่างไกล การเดินทางลำบาก และเกษตรกรเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและการขนส่งที่เข้าถึง รวมทั้งเกษตรกรรุ่นใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี โดยเริ่มทดสอบจำหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์ไปยังผู้บริโภค