องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

“ทำไมถึงต้องมีแบรนด์”

การเล่าเรื่องแบรนด์มีความสำคัญสำหรับการทำการตลาด โดยเฉพาะการทำตลาดออนไลน์ ที่จะช่วยให้ลูกค้าจดจำสินค้าได้ง่าย สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้าได้ชัดเจน ดึงดูดความสนใจของลูกค้าด้วยเรื่องราวที่น่าประทับใจ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างโอกาสในการแข่งขัน”

แบรนด์ หรือเครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2559) โดยการสร้างแบรนด์ต้องอาศัยองค์ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ การสร้างสรรค์ การคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์

ตัวอย่างการดึงเอกลักษณ์ของพื้นที่มาเป็นแนวคิดการออกแบบเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์เครื่องหมายการค้า

การประชาสัมพันธ์และจำหน่ายทางออนไลน์ ทางเพจ facebook

การประชาสัมพันธ์ทางออฟไลน์

LINE Official Account

 

 

เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย: สายทอง อินชัย และหัทยา พัฒนะพงศ์พันธุ์

แหล่งที่มา / เอกสารอ้างอิง: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. 2559http://www.ipthailand.go.th/th/component/zoo/item/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2.html