องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

กัญชง (เฮมพ์) กับ กัญชา ต่างกันอย่างไร?

  • เฮมพ์และกัญชา อยู่ในสกุล (genus) และชนิด (species) เดียวกัน ต่างกันที่ ชนิดย่อย (subspecies)
  • เฮมพ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. sativa ส่วนกัญชามีชื่อว่า Cannabis sativa L. ssp.indic

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำถาม: รูปร่างหน้าตาของต้นเฮมพ์กับกัญชาต่างกันไหม

คำตอบ: เฮมพ์และกัญชามีลักษณะภายนอกคล้ายกันทำให้แยกออกจากกันยาก แต่ก็ยังมีบางอย่างที่ต่างกัน เช่น

 

คำถาม: การใช้ประโยชน์จากต้มเฮมพ์และกัญชาเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

คำตอบ: การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของต้นต่างกัน และสารเคมีที่มีอยู่ในช่อดอกของเฮมพ์และกัญชามีปริมาณต่างกัน

 

 

คำถาม: บุคคลทั่วไปสามารถปลูกเฮมพ์และกัญชาแบบเสรีได้หรือไม่

คำตอบ: บุคคลทั่วไปยังไม่สามารถการปลูกเฮมพ์และกัญชาได้ เพราะต้องขออนุญาตปลูกจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่มา / เอกสารอ้างอิง:ภาพกัญชาจากสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

เขียน / เรียบเรียงเรื่อง: ดร.รัตญา ยานะพันธุ์