องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ข้าว ป่า น้ำ คน บนความเพียงพอ..ที่พอเพียง ณ บ้านปงผาง แม่ทา ลำพูน