องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

คอร์นสลัด

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : [1]

ลักษณะทั่วไป ผักชนิดนี้จะนิยมนำต้นอ่อนมารับประทานสดในสลัด ช่วยเพิ่มความหลากหลายของชนิดผักให้น่ารับประทานมากขึ้น

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : [2]

ช่วงเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวหลังจากหยอดเมล็ด 45 วัน

การเก็บเกี่ยว

1. เก็บเกี่ยวเมื่อขนาดเหมาะสม โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัด

2. ตัดแต่งใบเลี้ยง หรือใบด้านล่างที่มีลักษณะเหลืองทิ้ง

3. จัดเรียงให้เป็นชั้นๆ ในถุงพลาสติกวางในกล่องโฟมที่บรรจุน้ำแข็ง

4. ขนส่งโดยรถห้องเย็น

ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ คุณภาพขั้นต่ำ เป็นคอร์นสลัดซึ่งสมบูรณ์ มีรูปร่างลักษณะและสีตรงตามพันธุ์ ไม่มีตำหนิจากรอยช้ำ หรือโรค หรือแมลง สด สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี

 การจัดชั้นคุณภาพ

 ชั้นหนึ่ง  1. ความยาวของลำต้นจนถึงปลายใบไม่เกิน 12 เซนติเมตร

        2. มีคุณภาพอย่างน้อยตามคุณภาพขั้นต่ำ

ข้อกำหนดในการจัดเรียง คอร์นสลัดในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องเป็นพันธุ์เดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกันและมีคุณภาพสม่ำเสมอ

ช่วงเวลาที่มีผลผลิต : ม.ค. - ธ.ค.

 

เอกสารอ้างอิง :

[1] หนังสือเรื่องการปลูกผักบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง

[2] ตุลาคม 2545.คู่มือการจัดชั้นคุณภาพผัก.กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์