องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

คู่มือการปลูกผักอินทรีย์ Organic Vegetable Cultivation Guide

หนังสือเล่มนี้จึงถูกจัดทำขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ของผู้เขียนโดยมุ่งเน้นไปที่การปลูกพืชผักอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ และเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ที่ต้องมีการรับรองมาตรฐานเป็นหลัก ผู้เขียนคาดหวังว่าหนังสือฉบับนี้ จะเป็นคู่มือที่จะช่วยให้เกษัตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเกิดความยั่งยืนต่อไป