องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

IoT สู่เกษตรยุคใหม่ ไปกับ สวพส.

การใช้เทคโนโลยีช่วยเกษตรกร ในการบริหารจัดการแปลงเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ให้มีความสม่ำเสมอและคุณภาพดียิ่งขึ้น