องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ปรับเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนแปลง

"ปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง" จากการเกษตรแบบวิถีเดิมสู่การใช้เกษตรแม่นยำ เป็นรูปแบบการเกษตรที่นำเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเกษตรให้มีความเหมาะสมและแม่นยำขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ทำให้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสภาพแวดล้อม โดย สวพส. ได้มีการนำโรงเรือนแม่นยำเพื่อแก้ปัญหา สร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง