องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

เส้นใยกัญชง…กับคุณสมบัติพิเศษ

เส้นใยกัญชง เป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีเส้นใยยาวที่สุด และเป็นเส้นใยที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่น รวมทั้งมีความแข็งแรง และทนทานสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากเส้นใยได้หลากหลายมากกว่า 5,000 ชนิด แต่ในประเทศไทยยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการปั่นเส้นด้ายเชิงอุตสาหกรรมแบบเส้นใยยาวได้ จึ่งต้องนำเส้นใยยาวเหล่านั้นมาตัดให้สั้นลงและทำการปั่นเส้นด้ายเหมือนกับการปั่นเส้นด้ายจากฝ้าย แต่อย่างไรก็ตามเส้นใยกัญชงก็ยังคงมีคุณสมบัติที่พิเศษอยู่

1.     คุณสมบัติทางกายภาพ

 1) ขนาดภาคตัดขวาง (Cross-sectional size)

รูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใย (Cross-sectional shape) เส้นใยกัญชงที่ผ่านกระบวนการจนได้เส้นใยของทั้งต้นรวมกันเมื่อนำมาตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พบว่า รูปร่างหน้าตัดขวางของเส้นใย

กัญชงมีขนาดโดยเฉลี่ยที่ 10-50 ไมโครเมตร (ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผมมนุษย์มีขนาดที่ประมาณ 50 ไมโครเมตร) ซึ่งมีการขาดแบบยืดหยุ่นมีลักษณะเป็นปล้อง โดยแสดงในภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการรวมตัวกันของเส้นใยซึ่งมีลักษณะเป็นปล้องมีความยาวคงที่ มีขนาดหน้าตัดที่โดยเฉลี่ยที่ 20-40 ไมโครเมตร