องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

เพราะ “เห็ดเผาะ” เพาะได้ ไม่ต้องเผา

เห็ดเผาะ หรือเห็ดถอบ (Barometer Earthstars) เป็นเห็ดป่าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงชนิดหนึ่ง ที่รู้จักกันทั่วไปทางภาคเหนือของประเทศไทย จัดเป็นกลุ่มเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhiza) อาศัยอยู่ร่วมกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัยกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเห็ดเผาะหนัง (Astraeus odoratus) และกลุ่มเห็ดเผาะฝ้าย (Astraeus asiaticsus)