องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การเพาะกล้าพืชผักคุณภาพ

การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์

1. การแช่เมล็ดผักในน้ำ โดยนำภาชนะใส่น้ำ แล้วสุ่มหยิบเมล็ดพันธุ์จากภาชนะบรรจุใส่ลงไปในน้ำนั้น เมล็ดที่เสียจะลอยน้ำขึ้นมา ส่วนเมล็ดดีจะจมน้ำ ถ้ามีเมล็ดลอยน้ำมาก หมายความว่ามีเมล็ดเสียมาก

2. หาเปอร์เซ็นต์วามงอกของเมล็ดพันธุ์ โดยสุ่มเมล็ดพันธุ์มาทดสอบจำนวน 100 เมล็ด

 • ถ้างอกเกิน 90 เมล็ดขึ้นไป นำไปปลูกได้
 • ถ้างอก 70 - 80 เมล็ด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ควรนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการงอก
 • ถ้างอกน้อยกว่า 60 เมล็ด ไม่ควรนำไปปลูก

การเพาะกล้า

1. การบ่มเมล็ดพันธุ์

 • เตรียมเมล็ดพันธุ์ โดยการแช่น้ำอุ่น อุณหภูมิ 50 - 55 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชั่วโมง
 • เตรียมผ้าขนหนู ขนาดตามปริมาณของเมล็ด จำนวน 2 ผืน
 • นำผ้าไปซักทำความสะอาดและแช่ในน้ำร้อน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับผ้า
 • นำผ้าทั้ง 2 ผืน มาบีบน้ำออกให้พอหมาด ๆ
 • กางผ้าออก จากนั้นนำเมล็ดหว่านให้ทั่วผ้า แล้วนำผ้าอีกผืนมาทับ
 • พับผ้าใส่กล่องพลาสติก ปิดฝา เก็บไว้ในที่ร่มรำไรหรือนำไปบ่มในตู้ไฟ

2. การเตรียมวัสดุเพาะกล้า

 • ขุยมะพร้าว 2 ส่วน
 • แกลบดำ 2 ส่วน
 • ปุ๋ยอินทรีย์พญานาค 1 ส่วน
 • ทรายหยาบ 0.5 ส่วน


 • มีเดีย 1 ส่วน
 • ขุยมะพร้าว 2 ส่วน


 • ปุ๋ยอินทรีย์พญานาค 1   ส่วน
 • ขุยมะพร้าว 2   ส่วน


พริกหวาน ควรใช้มีเดียเพาะกล้า เนื่องจากเมล็ดมีราคาแพง ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจากวัสดุเพาะอื่น ๆ และมีธาตุอาหารที่เพียงพอ (อายุกล้าในถาดเพาะ 25 - 30 วัน) ถ้าใช้ถาดเพาะเก่าให้ล้างเศษดินออกให้หมด