องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

เกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีรับรู้จากระยะไกล

หลายท่านคงเคยได้ยินศัพท์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เพิ่มขึ้นและไม่เคยได้ยินหรือรู้มาก่อน ก่อกำเนิดวิทยาการและศาสตร์ด้านเทคโนโลยีที่ผสมผสานต่างๆ ทั้งคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ไอที

การสื่อสารไร้สาย เซ็นเซอร์ตรวจวัด เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีด้านการสำรวจ เทคโนโลยีพลังงาน เครื่องจักรกล โดรนและระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชากรโลกรวมถึงวงการเกษตรกรรม โดยเกษตรกรรมยุคใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์ไปทั่วโลกนั้น เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมากมาย ถูกนำมาใช้พัฒนาวิถีการทำการเกษตร ทำให้อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่มากขึ้น คำว่า “เกษตรแม่นยำสูง” หรือ “Precision Farming” คือ การทำเกษตรกรรมที่ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการจัดการแปลง เกิดการประมวลผลอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ วิเคราะห์ความสมบรูณ์ของแปลง การพยากรณ์ผลผลิต ประเมินความเสียหายจากภัยธรรมชาติและจากศัตรูพืช ตลอดจนการวางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกพืช รับรู้สภาพดินฟ้าอากาศ ผลกระทบจากภัยพิบัติ ฯลฯ ช่วยให้เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิต มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โดยในการทำงานของเกษตรแม่นยำสูงมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องหลายชนิดและหลายระบบ ดังนี้

1.เทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลก (Global Positioning System: GPS) : เทคโนโลยีการระบุพิกัดหรือตำแหน่งบนพื้นผิวโลก เช่น บริษัทรถไถควบคุมด้วย GPS ของบริษัท John Deere ในสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่พรวนดิน หยอดปุ๋ยและเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ มีระบบควบคุม การบังคับการเลี้ยวของพวงมาลัยทำให้สามารถวิ่งไปกลับตลอดทั้งแปลงตามพิกัดแผนที่ที่กำหนด

2. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) : เทคโนโลยีในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ

3.เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) : เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอาศัยคลื่นแสงในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในรูปแบบ เรดาร์ ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ ฯลฯ อุปกรณ์รับรู้เหล่านี้มักจะติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ (Drone) หรือ ดาวเทียม (Satellite)