องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ทรงต้น ไม่ Bad จะไม่ Sad อีกต่อไป !

การปลูกไม้ผล...เกษตรกรมักพบปัญหาสำคัญคือ...ผลผลิตมีปริมาณน้อยและคุณภาพต่ำ สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือ ไม่มีการจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง หรือมีการจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่ง เป็นการปฏิบัติดูแลรักษาต้นไม้ผลเพื่อเตรียมต้นให้พร้อมสำหรับให้ผลผลิตที่ดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกษตรกรควรทำก่อนที่จะปฏิบัติดูแลรักษาอื่นๆ เช่น การให้น้ำ ให้ปุ๋ย หรือสารป้องกันกำจัดโรคและแมลง เนื่องจากต้นและกิ่งยังไม่พร้อมสำหรับการออกดอกและติดผลแล้วนั้น.....แม้ว่าจะให้ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ฮอร์โมน และอาหารเสริมต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยไม่จำเป็นอีกด้วย