องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การปรับปรุงพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นให้ทนทานต่อด้วงงวงมันเทศ

เมื่อกล่าวถึงการปรับปรุงพันธุ์พืช หลายคนจะนึกถึงระยะเวลาที่ยาวนาน แต่สำหรับมันเทศหรือมันเทศญี่ปุ่น เป็นพืชล้มลุกที่ใช้ยอดพันธุ์ในการขยายพันธุ์ เมื่อได้พันธุ์มันเทศที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการแล้วสามารถใช้ส่วนยอดพันธุ์ไปปลูกขยายได้เลย ซึ่งแน่นอนว่าจะมีลักษณะเหมือนต้นพ่อแม่พันธุ์ทุกประการ ต่างจากพืชที่ใช้เมล็ดเป็นส่วนขยายพันธุ์ ที่ต้องคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์หลายชั่วรุ่น เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอ