องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

“มันเทศญี่ปุ่นแฟนซีบนพื้นที่สูง” 4 พันธุ์ 4 สี หลากหลายคุณประโยชน์

มันเทศญี่ปุ่น (Sweet Potato) หรือภาษาญี่ปุ่น เรียกว่า satsuma imo หลายคนสงสัยว่ามันเทศญี่ปุ่น ต่างจากมันเทศบ้านเราอย่างไร สิ่งที่สัมผัสได้คือ ความหวาน ความหอม เนื้อเนียนละมุนลิ้น ละลายในปาก ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2560 – 2565) ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงได้ศึกษาวิจัยมันเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มจากการไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนามันเทศ ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และขอความอนุเคราะห์พันธุ์มันเทศจากหน่วยงาน Kyushu Okinawa Agricultural Research Centre (NARO/KARC) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่คัดเลือกในสภาพภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกับพื้นที่สูงของไทย และได้ดำเนินงานวิจัยทดสอบพันธุ์ และเทคโนโลยีการปลูกมันเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่พันธุ์ที่เหมาะสม วิธีการผลิตยอดพันธุ์ วิธีการปลูกและการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนถึงการแปรรูปผลผลิตที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน