องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช