องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

คู่มือวิธีปฏิบัติในการปลูกเฮมพ์ ภายใต้ระบบควบคุม