องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

วิธีการใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) เพื่อเพิ่มผลผลิตองุ่น

การผลิตองุ่นรับประทานสดชนิดไม่มีเมล็ดให้มีปริมาณและคุณภาพสูงนั้นจำเป็นต้องใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) ทุกช่วงการเจริญเติบโตของช่อองุ่น เช่น ใช้ยืดช่อดอกเมื่อเริ่มแทงช่อดอก ใช้ปลิดผลทำให้ช่อโปร่งในระยะดอกบาน และใช้ขยายขนาดของผลและช่อผลในระยะหลังดอกบาน 7 14 และ 21 วัน เป็นต้น โดยเฉพาะการขยายขนาดของผลและช่อผลให้มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตองุ่นต่อช่อ และต่อต้นได้การใช้ GA3 กับองุ่นพันธุ์ต่างๆ ดังนี้

การเพิ่มขนาดผลองุ่น

พันธุ์องุ่น

ความเข้มข้นของ GA3

ช่วงการใช้

ขนาดผลองุ่น

Thompson Seedless

100 ppm

 

ระยะหลังดอกบาน

7 14 และ 21 วัน

มีขนาดใหญ่ขึ้น 45%

เบอร์ P1

100 ppm

 

ระยะหลังดอกบาน

7 14 และ 21 วัน

มีขนาดใหญ่ขึ้น 38%

 การเพิ่มขนาดช่อองุ่น

พันธุ์องุ่น

ความเข้มข้นของ GA3

ช่วงการใช้

ขนาดช่อองุ่น

Beauty Seedless

50 ppm

 

ระยะหลังดอกบาน

7 และ 14 1 วัน

มีขนาดใหญ่ขึ้น 30%

Perlette

25 ppm

 

ระยะหลังดอกบาน

7 14 และ 21 วัน

มีขนาดใหญ่ขึ้น 85%

 GA3 ความเข้นข้น 0, 25, และ 50 ppm องุ่นพันธุ์ Beauty Seedless

GA3 ความเข้นข้น 0, 25, 50, 75 และ 100 ppm องุ่นพันธุ์ Perlette

            

อย่างไรก็ตามควรมีการปรับใช้ความเข้มข้นของ GA3 ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ ระยะการเจริญเติบโตของช่อองุ่น และพันธุ์องุ่นด้วย เนื่องจากสภาพอากาศที่ต่างกัน ระยะการเจริญเติบโตขององุ่นที่ต่างกัน และองุ่นแต่ละพันธุ์มีการตอบสนองต่อ GA3 ในระดับความเข้มข้นที่แตกต่างกันไป

 

เขียน/ เรียบเรียงเรื่องโดย: นางสาวจิระนิล แจ่มเกิด