องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การสำรวจลายปักผ้าชาวเมี่ยน บ้านปางค่า