องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ผ้าทอมือและเครื่องแต่งกาย (เมี่ยน)