องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมผ้าทอม้ง (ผ้าใยกัญชง)