วิธีการใช้ GA3 ให้องุ่นลูกโต

การผลิตองุ่นรับประทานสดชนิดไม่มีเมล็ดให้มีปริมาณและคุณภาพสูงนั้นจำเป็นต้องใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) ทุกช่วงการเจริญเติบโตของช่อองุ่น เช่น ใช้ยืดช่อดอกเมื่อเริ่มแทงช่อดอก ใช้ปลิดผลทำให้ช่อโปร่งในระยะดอกบาน และใช้ขยายขนาดของผลและช่อผลในระยะหลังดอกบาน 7 14 และ 21 วัน เป็นต้น โดยเฉพาะการขยายขนาดของผลและช่อผลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตองุ่นต่อช่อและต่อต้นได้

 

วิธีการใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) กับองุ่น

1. ใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (2%) ใช้สารจิบเบอเรลลิค แอซิด (2%) ผสมน้ำ 1 ลิตร และเติมสารจับใบหรือน้ำยาล้างจาน 2 - 3 หยด โดยใช้ความเข้มข้นของารจิบเบอเรลลิค แอดซิด (GA3) ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตขององุ่นพันธุ์ต่างๆ ดังนี้

 
พันธุ์องุ่น  ความเข้มข้นของ GA3 ต่อน้ำ 1 ลิตร (มิลลิลิตร   
ระยะยืดช่อดอก

ระยะทำให้ช่อโปร่ง

(สำหรับพื้นที่ต่ำ)

ระยะทำให้ช่อโปร่ง

(พื้นที่สูง)

ระยะหลังดอกบาน

7, 14 และ 21 วัน

Beauty Seedless 0.5 - 1  0.5 
Perlette 0.5  1.5 
White Malaga  0.5  1.5 
Thompson Seedless  0.5 

 

 •   ตัวอย่างสารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) ในท้องตลาด

 

2. ฉีดพ่นสารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) ฉีดพ่นสารจิบเบอเรลลิค แอซิด (GA3) ที่ช่อดอกหรือผลให้ทั่วและชุ่ม ในช่วงเช้า (ก่อน 9.00 น.) หรือช่วงเย็น (หลัง 17.00 น.) 

 ข้อควรระวัง

 • ไม่ควรฉีดพ่น GA3 ขณะอากาศร้อนและแดดจัด
 • ควรฉีดพ่น GA3 ให้ถูกต้องตามระยะการเจริญเติบโตของช่อดอกที่กำหนดไว้
 • ความเข้มข้นของ GA3 ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตามสภาพภูมิอากาศ ระยะการเจริญเติบโตของช่อองุ่น และพันธุ์องุ่น

 

 

การเจริญเติบโตขององุ่นในระยะต่างๆ

ระยะยืดช่อดอก

ช่อดอกองุ่น ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร

 

ระยะทำให้ช่อโปร่ง 

ระยะทำให้ช่อโปร่ง (สำหรับพื้นที่ต่ำ)

ช่อดอกองุ่นบานประมาณ 30%

ระยะทำให้ช่อโปร่ง (สำหรับพื้นที่สูง)

ช่อดอกบานประมาณ 80%

 

 

ระยะหลังดอกบาน
ระยะหลังดอกบาน 7, 14 และ 21 วัน

 

 พันธุ์องุ่น

Beauty Seedless Perlette
   
White Malaga Thompson Seedless
   

 

------------------------------------------------------

เขียน / เรียบเรียงเรื่องโดย:
นางสาวจิระนิล แจ่มเกิดสร้างเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2561 | เข้าชม 615 ครั้งอื่นๆ

 • การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงที่ สวพส. มุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถยกระดับการพัฒนาตนเอง บนฐานความรู้และหลุดพ้นจากกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำสุดของประเทศ จึงสอดคล้องกับทั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของประเทศไทย ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การพัฒนามีความครอบคลุม ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 • สรุปผลการจัดกิจกรรมวันสืบสานงานพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน วันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • ผึ้งมีความสำคัญ ในระบบนิเวศทางธรรมชาติเพราะ ผึ้ง เป็นตัวแพร่กระจายเกสรพืช ช่วยทำให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชในป่าและในการเกษตร ความสมดุลของระบบนิเวศและการอยู่รอดของมนุษย์
 • เมื่อเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน เท่ากับว่าฤดูกาลของเห็ดป่ากำลังจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
 • วิถีของเกษตรกรบ้านห้วยน้ำใส อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่สำหรับหมุนเวียนในการทำเกษตรไม่น้อยกว่า 3-4 แปลงต่อครัวเรือน ซึ่งในแต่ละปีเกษตรกรจะต้องตัดถางและเผาเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ (ความต้องการบริโภคข้าวของเกษตรกรต่อ 1 ครัวเรือน ประมาณ 150 ถัง คิดเป็นมูลค่า 15,000 บาท) ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกรลดหรือเลิกการทำไร่หมุนเวียน จึงต้องสร้างรายได้ให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรก่อน
 • กระเทียม (Garlic; Allium sativum Linn.) เป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารไทยโดยปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมกับการปลูกกระเทียม (ไฉน, 2542) โดยมีพื้นที่ปลูก 70,927 ไร่ หรือร้อยละ 98 ของพื้นที่ปลูกกระเทียมทั้งประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561)
 • เป็นคำถามที่ถามกันมาเยอะเลยทีเดียว อย่างนั้นเรามาทำความรู้จักกัญชงหรือที่ในปัจจุบันเรียกกันว่า "เฮมพ์" และกัญชา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เฮมพ์และกัญชา อยู่ในสกุล (genus) และชนิด (species) เดียวกัน ต่างกันที่ ชนิดย่อย (subspecies) เฮมพ์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ssp. sativa ส่วนกัญชามีชื่อว่า Cannabis sativa L. ssp.indica
 • โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมดจำนวน 33 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น 4 กลุ่มดังนี้ พื้นที่กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี พื้นที่กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชียงราย พื้นที่กลุ่มที่ 3 ได้แก่ น่าน และพื้นที่กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ตาก, แม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูง 500 เมตร เหนือระดับปานกลางของน้ำทะเล
 • ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช ช่วยยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง และยังทำหน้าที่เก็บกักน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช
 • มะเขาควาย หรือชื่อท้องถิ่น มะเขาวัว พืชที่ถือเป็นโอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากฐานชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นพืชไม้เถาเลื้อยยาว มักเลื้อยพาดตามต้นไม้ใหญ่

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: info@hrdi.or.th

ผู้ดูแลระบบ