การผลิตและการใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรกร

การผลิตและการใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืชสำหรับเกษตรกร

วัสดุ-อุปกรณ์

 1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือ หวดนึ่งข้าวและผ้าขาวบาง
 2. ข้าวจ้าว, ข้าวหัก หรือปลายข้าว
 3. ทัพพีตักข้าว และช้อน
 4. ยางวง
 5. ถุงพลาสติกใสทนร้อนขนาด 8 X 12 นิ้ว
 6. แก้วน้ำ หรือ ถ้วยตวง
 7. เข็มเย็บผ้า หรือเข้มหมุด
 8. หัวเชื้อราชนิดผง หรือ หัวเชื้อสด
 9. โต๊ะสะอาด
 10. ผ้าขาวบางสะอาด

 

ขั้นตอนการผลิต

1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อม และล้างมือด้วยสบู่
2. ล้างข้าวให้สะอาดด้วยน้ำ   
3. เตรียมข้าวสุกพอประมาณ (ข้าวกึ่งสุก กึ่งดิบ)

4. หาสถานที่ที่สะอาด และไม่มีลมพัด

สำหรับการถ่ายเชื้อรา

5. เมื่อข้าวเริ่มเย็นลง ตักข้าวใส่ถุงพลาสติกใส 250 กรัม

หรือ 2 ทัพพี (ห้ามเปิดปากถุงกว้าง)

6.โรยหัวเชื้อรา (ชนิดผง) แบบบางๆ

หรือ ตักหัวเชื้อสด 1 ช้อนชา ใส่ในถุงข้าว

7. ใช้ยางวงรัดปากถุงให้แน่น

จากนั้นเจาะรูด้วยเข็มบริเวณใต้ที่รัดยาง 10-15 รู

8. ขยำให้เชื้อรากระจายทั่วถุง (ห้ามเขย่าถุง)

9. วางถุงข้าวที่ใส่เชื้อราแล้วบนโต๊ะที่สะอาด มีแสงส่องผ่าน

โดยให้กดถุงข้าวให้เบนราบกับพื้นโต๊ะ

10 . หลังจากนั้น 2 วัน ขยำถุงข้าวอีกครั้ง

และวางบนโต๊ะต่ออีก 4-5 วัน

11. เมื่อเชื้อราปกคลุมเม็ดข้าวทั้งถุงสามารถนำไปใช้ได้ทันที

หรือเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา หรือนำไปอบให้แห้งซึ่งวิธีนี้

เก็บเชื้อราไว้ใช้ได้นาน 6 เดือน


 
วิธีการใช้

 1. ใสน้ำสะอาดให้ท่วมเมล็ดข้าวที่มีเชื้อราพร้อมใช้

 2. ขย่ำถุงให้เชื้อราหลุดจากเมล็ดข้าว จากนั้นเทน้ำผ่านผ้าขาวบางลงในถังพ่นสาร (ครั้งที่ 1)

 3.ใส่นำสะอาดอีกครั้ง และซ้ำข้อที่ 2 จนเห็นผิวเมล็ดข้าว

 4. ใส่สารจับใบ หรือน้ำยาล้างจานผสมให้เข้ากัน ก่อนนำไปฉีดพ่นในแปลงปลูกพืช

 5. ปรับหัวฉีดแบบฝอิยละเอียด และเน้นพ่นสารบริเวณที่มีแมลงอาศัย เช่น ใต้ใบ ดิน

 

 
ข้อแนะนำ

 1. ควรฉีดพ่นเชื้อในช่วงเย็น และ หลีกเลี่ยงช่วงที่แสงแดดจัด

 2. ใช้ถังพ่นที่สะอาดไม่มีคาบสารเคมีหรือใช้ถังพ่นแยกเฉพาะ

 สร้างเมื่อ: 7 กันยายน 2561 | เข้าชม 1 ครั้งอื่นๆ

 • ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช ช่วยยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง และยังทำหน้าที่เก็บกักน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช
 • มะเขาควาย หรือชื่อท้องถิ่น มะเขาวัว พืชที่ถือเป็นโอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากฐานชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นพืชไม้เถาเลื้อยยาว มักเลื้อยพาดตามต้นไม้ใหญ่
 • ชุมชนบ้านวะโดโกร ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่งเสริมของโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพหลักคือ การปลูกข้าวไร่ โดยทุกครัวเรือนจะปลูกข้าวไร่เพื่อใช้บริโภคตลอดปี
 • ฮอร์โมนพืชกลุ่มจิบเบอเรลลิน ฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดองุ่นที่ช่อและผลใหญ่โดยเฉพาะองุ่นไม่มีเมล็ด ทำให้ได้องุ่นมีปริมาณและคุณภาพสูง
 • “เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งกันและกัน ควบคู่ไปกับการ รับความรู้จากภายนอก” เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สู่การพัฒนาและสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง
 • ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพมีความสำคัญกับระบบเกษตรกรรมในยุคปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เป็นการทำการเกษตรกรรมทางเลือกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ทางการเกษตรมาใช้ ทำให้สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค และช่วยฟื้นฟู บำรุง รักษา ระบบสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่สมดุล
 • โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมดจำนวน 33 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น 4 กลุ่มดังนี้ พื้นที่กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี พื้นที่กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชียงราย พื้นที่กลุ่มที่ 3 ได้แก่ น่าน และพื้นที่กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ตาก, แม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูง 500 เมตร เหนือระดับปานกลางของน้ำทะเล
 • ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นทรัพย์สินอีกประเภท นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (intangible property)
 • ผักพื้นบ้าน...พรรณพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือนำมาทำเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ผักพื้นบ้านนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร
 • ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ หมายถึง ชุมชนที่อาศัยอยู่บนภูเขา ห่างไกลจากตัวเมือง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า/ชาติพันธุ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และยังพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนปรับเปลี่ยนหรือลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมี พลังงาน ปล่อยของเสีย เผาไหม้ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และภาวะโลกร้อน ในขณะเดียวกันชุมชนได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาด้วย

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: info@hrdi.or.th

ผู้ดูแลระบบ