ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช พีพี-เมทา และพีพี-ฟีโร

มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ส่งเสริมให้เกษตรกร โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเมืองหนาวภายใต้ข้อ ควรปฏิบัติเกษตรอินทรีย์และการเกษตรดีที่เหมาะสมตามนโยบายมาตรฐานอาหารปลอดภัยของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์และสารทดแทนสารเคมีเกษตรที่มีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันแนวทางดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิโครงการหลวงจึงก่อสร้างโรงชีวภัณฑ์ขึ้นเพื่อผลิตสาร ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากผลงานวิจัยให้กับเกษตรกรสมาชิกและจำหน่ายในราคาถูก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้ลดปริมาณแมลงศัตรูพืชระหว่างการปลูกพืชผักและไม้ผล โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ต้นเดือนพฤษภาคม ได้แก่

 • ชีวภัณฑ์ผง “พีพี-เมทา” ที่ผลิตจากเชื้อราสายพันธุ์ดี สามารถฆ่าแมลงศัตรูพืชได้สูงถึง 100% ในทุกระยะ ทุกวัยที่เข้าทำลายพืช ไม่มีสารเคมีตกค้างเกษตรกรจึงฉีดพ่นได้ในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

 • สารล่อผีเสื้อหนอนใยผัก “พีพี-ฟีโร” เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เกษตรกรใช้ได้ง่าย ไม่ต้องเสียค่าแรงและเสียเวลาฉีดพ่น แต่ต้องใช้ร่วมกับกับดักกาวเหนียวรูปบ้านด้วยการนำไปแขวนในบริเวณแปลงปลูกพืช โดยหลังติดตั้งนาน 14 วัน พบผีเสื้อหนอนใยผักติดกับดักสูงสุดถึง 300 ตัว

 

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพสำหรับควบคุมแมลงศัตรูพืช พีพี-เมทา และพีพี-ฟีโร

ลำดับ

ชื่อผลิตภัณฑ์สารชีวภาพ

รายละเอียด

1

พีพี-เมทา :

เมทาไรเซียม แอนิโซเพลีย

(Metarhizium anisopliae)

 

ประโยชน์

-    ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ หนอนศัตรูพืช ด้วงงวงมันเทศ เสี้ยนดิน แมลงในดิน และด้วงหมัดผัก เป็นต้น

วิธีการใช้ สามารถใช้ได้ 2 วิธี ได้แก่

1. การพ่น

-  ใช้พีพี-เมทา อัตรา 200 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร และใส่สารจับใบลงไป คนให้สารกระจายตัวสม่ำเสมอ จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบาง ประมาณ 2-3 ครั้ง นำสารละลายที่กรองได้ไปฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นพืชโดยเน้นบริเวณใต้ใบและบริเวณที่แมลงอาศัยอยู่ พยายามให้ถูก
ตัวแมลง โดยฉีดพ่นทุก 7 วัน

 2. การใช้ทางดิน

-  พรวนดินรอบโคนต้น แล้วโรยพีพี-เมทา อัตรา 100 กรัม ต่อตารางเมตร ให้ทั่วบริเวณทรงพุ่ม กลบด้วยดินหรือใช้วัสดุอื่นคลุม เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง เศษพืช ฯลฯ เพื่อรักษาความชื้น ควรใส่ซ้ำทุก 7 วัน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมแมลงศัตรูพืช

ข้อแนะนำ

- ควรฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นและหลีกเลี่ยงช่วงที่มีแสงแดดจัด

2

พีพี-ฟีโร : ฟีโรโมน

 

ประโยชน์

-    ใช้ดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผักเพศผู้ ที่มักพบเข้าทำลายพืชผัก
ตระกูลกะหล่ำ และตระกูลคะน้า

วิธีใช้

-    ติดตั้งกับดักฟีโรโมน บริเวณแปลงปลูกพืช ระยะห่าง 15 เมตร 
ต่อ 1 กับดัก โดยวางให้อยู่สูงเหนือพื้นดิน 30-45 เซนติเมตร โดยให้อยู่ระดับเดียวกันหรือสูงกว่าความสูงของพืช

ข้อแนะนำ

-    ฟีโรโมน 1 ชิ้น มีอายุการใช้งาน 25-30 วันสร้างเมื่อ: 6 มีนาคม 2562 | เข้าชม 1 ครั้งอื่นๆ

 • ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช ช่วยยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง และยังทำหน้าที่เก็บกักน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช
 • มะเขาควาย หรือชื่อท้องถิ่น มะเขาวัว พืชที่ถือเป็นโอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากฐานชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นพืชไม้เถาเลื้อยยาว มักเลื้อยพาดตามต้นไม้ใหญ่
 • ชุมชนบ้านวะโดโกร ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่งเสริมของโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพหลักคือ การปลูกข้าวไร่ โดยทุกครัวเรือนจะปลูกข้าวไร่เพื่อใช้บริโภคตลอดปี
 • ฮอร์โมนพืชกลุ่มจิบเบอเรลลิน ฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดองุ่นที่ช่อและผลใหญ่โดยเฉพาะองุ่นไม่มีเมล็ด ทำให้ได้องุ่นมีปริมาณและคุณภาพสูง
 • “เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งกันและกัน ควบคู่ไปกับการ รับความรู้จากภายนอก” เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สู่การพัฒนาและสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง
 • การใช้เชื้อราในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลง
 • โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมดจำนวน 33 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น 4 กลุ่มดังนี้ พื้นที่กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี พื้นที่กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชียงราย พื้นที่กลุ่มที่ 3 ได้แก่ น่าน และพื้นที่กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ตาก, แม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูง 500 เมตร เหนือระดับปานกลางของน้ำทะเล
 • ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นทรัพย์สินอีกประเภท นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (intangible property)
 • ผักพื้นบ้าน...พรรณพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือนำมาทำเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ผักพื้นบ้านนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร
 • ชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำ หมายถึง ชุมชนที่อาศัยอยู่บนภูเขา ห่างไกลจากตัวเมือง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า/ชาติพันธุ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และยังพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนปรับเปลี่ยนหรือลดกิจกรรมการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมี พลังงาน ปล่อยของเสีย เผาไหม้ ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซต์ มีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และภาวะโลกร้อน ในขณะเดียวกันชุมชนได้ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาด้วย

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: info@hrdi.or.th

ผู้ดูแลระบบ