กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วันที่ 6-8 มกราคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย ตำบลสบโขง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  

โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับชุมชนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย ตำบลสบโขง อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 91 คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ การแสดงสื่อการเรียนรู้จากองค์ความรู้โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง และกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จำนวน 3 ฐาน ได้แก่

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ สีสันสมุนไพร
เยาวชนได้ทราบประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัวที่หำได้ง่ายในครัวเรือน และฝึกปฏิบัติอย่างง่ายโดยนำสมุนไพรมาทำเป็นเครื่องดื่มและขนมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ เด็กศิลป์ท่องโลกศิลปะ
เยาวชนได้ทราบประโยชน์ของการนำสิ่งของมาใช้ใหม่ ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และฝึกปฏิบัติโดยสังเกตและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

 

 

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ ลดมลพิษทิ้งขยะให้ถูกที่
เยาวชนได้ทราบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ในชุมชน เข้าใจประโยชน์ของการแยกขยะให้ถูกวิธี และสามารถแยกแยะขยะได้อย่างถูกต้อง

 สร้างเมื่อ: 22 มกราคม 2559 | เข้าชม 842 ครั้งอื่นๆ

  • ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการเกษตร เนื่องจากดินเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช มีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ยึดเกาะของรากพืช ช่วยยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง และยังทำหน้าที่เก็บกักน้ำเพื่อการเจริญเติบโตของพืช
  • มะเขาควาย หรือชื่อท้องถิ่น มะเขาวัว พืชที่ถือเป็นโอกาสการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากฐานชีวภาพของชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นพืชไม้เถาเลื้อยยาว มักเลื้อยพาดตามต้นไม้ใหญ่
  • ชุมชนบ้านวะโดโกร ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ส่งเสริมของโครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ประกอบอาชีพหลักคือ การปลูกข้าวไร่ โดยทุกครัวเรือนจะปลูกข้าวไร่เพื่อใช้บริโภคตลอดปี
  • ฮอร์โมนพืชกลุ่มจิบเบอเรลลิน ฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดองุ่นที่ช่อและผลใหญ่โดยเฉพาะองุ่นไม่มีเมล็ด ทำให้ได้องุ่นมีปริมาณและคุณภาพสูง
  • “เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งกันและกัน ควบคู่ไปกับการ รับความรู้จากภายนอก” เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด สู่การพัฒนาและสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็ง
  • การใช้เชื้อราในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยม และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เชื้อราสาเหตุโรคแมลง
  • ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพมีความสำคัญกับระบบเกษตรกรรมในยุคปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เป็นการทำการเกษตรกรรมทางเลือกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ทางการเกษตรมาใช้ ทำให้สามารถผลิตอาหารที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค และช่วยฟื้นฟู บำรุง รักษา ระบบสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่สมดุล
  • โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมดจำนวน 33 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น 4 กลุ่มดังนี้ พื้นที่กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชียงใหม่, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี พื้นที่กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชียงราย พื้นที่กลุ่มที่ 3 ได้แก่ น่าน และพื้นที่กลุ่มที่ 4 ได้แก่ ตาก, แม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูง 500 เมตร เหนือระดับปานกลางของน้ำทะเล
  • ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นทรัพย์สินอีกประเภท นอกเหนือจากสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญาจัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง (intangible property)
  • ผักพื้นบ้าน...พรรณพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือนำมาทำเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ผักพื้นบ้านนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร

ข้อเสนอแนะ

Your subscrsibe request has been sent!

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-328496-8
โทรสาร 053-328494, 053-328229
Fax: +1 800 889 9898
E-mail: info@hrdi.or.th

ผู้ดูแลระบบ