องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเสนอ กานนท์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง:
หมู่บ้าน: โป่งคำ

จากพ่อค้าเมืองกรุง กลับสู่ท้องทุ่ง มุ่งการเกษตร

นายเสนอ กานนท์

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน


จากพ่อค้าเมืองกรุง กลับสู่ท้องทุ่ง มุ่งการเกษตร โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบปลอดภัย ลดทั้งพื้นที่ปลูกข้าวโพด ลดการใช้สารเคมี รายได้เฉลี่ยอาจจะลดลงแต่มีความแน่นอนมากขึ้น ปัจจุบันรายได้หลักมาจากกวางตุ้งใบ คะน้า แตงกวาญี่ปุ่น ฟักแฟง สุกร รวมเฉลี่ยต่อปี 120,000  บาท ต้นทุนรวม 6,000  บาท รายได้หักต้นทุนคงเหลือ 170,000 บาท นอกจากจะเป็นผู้นำเกษตรกรที่เป็นต้นแบบที่ดีแล้ว นายเสนอยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านโป่งคำอีกด้วย